Oil Palm India Ltd

 

 
The Company has set up a Kernel Oil Factory on an investment of about Rs.2.5 crores for the extraction of Palm Kernel Oil at Yeroor. Annual production of Kernel Oil comes to about 800 Metric Tonnes.

 

കമ്പനിയുടെ ഏരൂർ എസ്റ്റേറ്റിൽ 2.5 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തോടുകൂടിയുള്ള കെർണൽ ഓയിൽ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ഏകദേശം 800 മെട്രിക് ടൺ കെർണൽ ഓയിലാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഉൽപ്പാദനം.